Aparcaments

Contacta’ns si tens dubtes!

gavsa@grupheracles.com

+376 737 460

TERMES I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DELS PRODUCTES DELS PÀRQUINGS GESTIONATS PER LA SOCIETAT GAV,S.A.U.

 1. Aquests Termes i Condicions regulen la contractació dels serveis i productes d’estacionament associats i/o gestionats per la societat GAV,S.A.U. i entitats subscrites o adherides al servei (d’ara endavant, els “Productes” o el “Producte”), situats en diverses parròquies del Principat d’Andorra.
 2. L’usuari contractarà el/s Producte/s amb la Societat GAV,S.A.U., empresa gestora de l’aparcament on s’efectuï la compra del Producte (d’ara endavant, l’“Empresa”). En qualsevol cas, la contractació del Producte establirà una relació jurídica directa entre l’usuari i la societat titular de l’aparcament on es contracti.
 3. Aquests Termes i Condicions constitueixen l’acord total entre les parts i anul·len i substitueixen qualsevol acord previ escrit o verbal, entesa, afirmació, representació, negociació o propòsit d’acord amb aquesta matèria. La contractació dels Productes implica l’acceptació d’aquests Termes i Condicions, així com de la resta de les condicions a què està subjecte l’usuari i, en particular, la Política de privacitat.

  L’ acceptació els Termes i Condicions, s’efectuarà amb caràcter previ a l’adquisició del Producte o Productes i abans d’accedir a l’opció de pagament. Els tràmits de contractació i/o d’utilització del Producte o Productes són els que es descriuen en aquests Termes i Condicions, juntament amb els específics en cada cas, que s’indicaran a mesura que es produeixi el procés de compra dels productes. Així doncs, l’usuari declara que coneix i accepta que aquests tràmits són necessaris per contractar el Producte o Productes.

 4. Per dur a terme la contractació, l’usuari facilitarà les seves dades emplenant diferents formularis que se li presentin al llarg de tot el procés de compra i acceptarà, de manera expressa, aquests Termes i Condicions i totes les condicions aplicables al Producte o Productes contractats.
 5. L’usuari serà personalment responsable de la veracitat, exactitud i autenticitat de les dades facilitades en el moment de contractar els Productes. En cas que detecti qualsevol errada en les dades facilitades, podrà sol·licitar la seva modificació posant-se en contacte amb l’aparcament on hagi contractat el Producte o bé, enviant un correu electrònic a l’adreça gavsa@grupheracles.com.
 6. L’usuari serà responsable per tots els danys i/o perjudicis que, tant per dol com per negligència o culpa, ocasioni a l’Empresa en el compliment del contracte dels Productes. Específicament, en contractar els Productes de l’Empresa, l’usuari accepta de manera expressa les condicions d’accés i ús vigents als aparcaments o altres serveis contractats i entén que aquestes normes d’ús són dictades exclusivament pels aparcaments. Aquestes normes estaran disponibles per a la consulta de l’usuari a cadascun dels aparcaments on s’ofereixen els Productes.
 7. Així mateix, l’usuari serà responsable davant l’Empresa i els altres usuaris pels danys i perjudicis que els causi per incompliment dels seus deures o per imperícia en la conducció del vehicle dins l’aparcament. El propietari del vehicle que no sigui el seu usuari respondrà solidàriament dels danys i perjudicis causats per aquell.
 8. L’Empresa no serà responsable de cap incompliment ni retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides quan aquest incompliment es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable (“Causa de Força Major”). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del control de l’Empresa.
 9. La contractació dels Productes no atorga a l’usuari preferència d’entrada als aparcaments de la societat GAV,S.A.U. o d’entitats adherides o subscrites al servei si hi ha altres vehicles esperant amb anterioritat. Per tant, l’usuari que contracta el/s Producte/s no disposa de prioritat d’accés a l’aparcament sinó que la disponibilitat de places estarà subjecta al nivell d’ocupació dels aparcaments, havent, conseqüentment d’esperar que es disposi de les places necessàries a l’aparcament per accedir-hi.
 10. Els preus dels Productes s’expressaran en euros i inclouen qualsevol impost aplicable i altres costos que s’hi hagin d’afegir. El pagament del/s Producte/s contractat/s per l’usuari s’efectua mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, pagament en efectiu o a través de qualsevol altra plataforma de pagament que GAV,S.A.U. i entitats subscrites o adherides al servei puguin posar a disposició de l’usuari.

  GAV,S.A.U. manifesta que no emmagatzema ni té accés a dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel Client; només l’entitat processadora del pagament té accés a aquestes dades amb finalitats de gestió dels pagaments i cobraments.

  Totes les dades proporcionades a aquest efecte són encriptades per garantir-ne la màxima seguretat.

 11. En cas que l’aparcament on s’ha contractat un Producte sigui d’accés exclusiu amb matrícula, l’usuari pot accedir-hi directament, sense necessitat de tiquet, mitjançant el sistema de lectura de la matrícula. Això no obstant, en cas que l’aparcament no tingui aquest sistema d’accés, s’entregarà a l’usuari un tiquet que li permetrà l’accés a l’aparcament.

  Si l’usuari no presenta el tiquet en el moment d’entrar a l’aparcament, ha d’abonar el preu normal de tarifa i no té dret a cap devolució posterior.

 12. L’usuari d’un Producte situarà el seu vehicle a una sola plaça, on no es podran fer reparacions, ni rentar els vehicles sense el consentiment exprés de l’Empresa, ni tampoc emmagatzemar-hi objectes.
 13. La declaració de nul·litat o d’invalidesa de qualsevol estipulació inclosa en aquests Termes i Condicions no afectarà la validesa i eficàcia de la resta de clàusules.
 14. L’Empresa es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís aquests Termes i Condicions, publicant-los amb la màxima antelació possible.
 15. Si l’usuari vol contactar amb l’Empresa per a qualsevol dubte, incidència en la seva compra, queixa, reclamació o discrepància sobre qualsevol qüestió relacionada amb aquestes condicions d’ús, pot fer-ho enviant un correu electrònic a l’adreça gavsa@grupheracles.com.
 16. Per a resoldre qualsevol diferència que pogués sorgir en l’aplicació, interpretació o execució de la contractació del Producte o els Productes, les Parts es sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals ordinaris del Principat d’Andorra, amb renuncia a qualsevol altre dret o fur.
 17. No es farà cap devolució en cas de (i) anul·lació de l’abonament un cop iniciat l’ús de la plaça, (ii) ús per una durada d’estacionament inferior a la fixada a l’abonament o, en general, per un període que no correspongui exactament al de l’abonament i (iii) utilització d’un vehicle diferent de l’assenyalat en contractar ja que el/s Producte/s contractat/s es comercialitzen com un paquet unitari, en què GAV,S.A.U. i entitats subscrites o adherides al servei aplica bonificacions sobre el preu tenint en compte aquesta contractació unitària.

 

ABONAMENT PER HORES – MULTIDIA

 1. Aquestes condicions particulars regulen la contractació de l’abonament Multidia que permet a l’usuari l’entrada i l’estacionament qualsevol dia i a qualsevol hora en un dels aparcaments de la societat GAV,S.A.U.  o entitats subscrites o adherides al servei, durant un nombre de dies consecutius. Aquest Producte permet a l’usuari entrar a l’aparcament seleccionat en el moment de la contractació i sortir-ne tantes vegades com vulgui durant el nombre de dies consecutius contractats amb un descompte sobre la tarifa màxima diària de l’aparcament, segons l’oferta vigent.
 2. L’Abonament Multidia només serà vàlid per a l’estacionament a l’aparcament seleccionat en el moment de la contractació. De la mateixa manera, el Producte només el podrà utilitzar el vehicle indicat en el moment de la contractació, sense possibilitat de modificació de la matrícula en un moment.
 3. El preu de l’abonament Multidia, que varia en funció de l’aparcament seleccionat per l’usuari i del nombre dies consecutius contractats, està degudament indicat a cadascun dels aparcaments on es pot contractar. Aquest preu està subjecte a modificacions i pot ser revisat en qualsevol moment per l’Empresa.
 4. La contractació de l’abonament Multidia s’ha de fer al caixer automàtic o a l’oficina d’atenció al client (Farrera Negra de 08h a 20h), i l’usuari haurà d’abonar en el moment de la contractació el preu de l’abonament en efectiu, amb targeta de crèdit o dèbit o a través de qualsevol altra plataforma de pagament que GAV,S.A.U. i entitats subscrites o adherides al servei puguin posar a disposició de l’usuari.
 5. En cas d’un estacionament superior al temps contractat, es cobrarà l’excés d’estacionament segons les tarifes de rotació vigents a l’aparcament escollit, les quals estan a disposició de l’usuari a l’aparcament mateix.

 

ABONAMENT EXCLUSIU PARQUINGS FEDERACIÓ ANDORRANA FUTBOL (FAF)

 1. Aquestes condicions particulars regulen la contractació de l’abonament FAF que permet a l’usuari l’entrada i l’estacionament qualsevol dia i a qualsevol hora, amb un màxim diari de hores en funció del tipus d’abonament, en un dels aparcaments de la societat GAV,S.A.U. vinculats a la Federació Andorrana de Futbol, durant un mes natural. Aquest Producte permet a l’usuari entrar als aparcaments FAF gestionats per la societat GAV,S.A.U. vigents en el moment de la contractació i sortir-ne tantes vegades com vulgui durant el mes natural contractat amb un descompte sobre la tarifa màxima diària de l’aparcament, segons l’oferta vigent, sempre tenint en compte el màxim hores diari.
 2. L’Abonament FAF serà vàlid per a entrar als aparcaments FAF gestionats per la societat GAV,S.A.U. amb el màxim diari de 3 hores.
 3. L’abonament podrà ser utilitzat exclusivament pel vehicle indicat en el moment de la contractació. Si l’usuari vol modificar la matrícula del vehicle associat a l’abonament, s’haurà de posar en contacte amb l’aparcament a l’oficina d’atenció al client (Farrera Negra de 08h a 20h) o sol·licitar el canvi de matrícula a través de l’adreça electrònica gavsa@grupheracles.com amb una antelació mínima de 48 hores.
 4. El preu de l’abonament FAF està degudament indicat a cadascun dels aparcaments on es pot contractar. Aquest preu està subjecte a modificacions i pot ser revisat en qualsevol moment per l’Empresa.
 5. La contractació de l’abonament FAF s’ha de fer al caixer automàtic o a l’oficina d’atenció al client (Farrera Negra de 08h a 20h) , i l’usuari haurà d’abonar en el moment de la contractació el preu de l’abonament en efectiu, amb targeta de crèdit o dèbit o a través de qualsevol altra plataforma de pagament que GAV,S.A.U. i entitats subscrites o adherides al servei puguin posar a disposició de l’usuari.
 6. En cas d’un estacionament superior al temps contractat, es cobrarà l’excés d’estacionament segons les tarifes de rotació vigents a l’aparcament escollit, les quals estan a disposició de l’usuari a l’aparcament mateix.
 7. Aquest tipus d’abonament no garanteix plaça d’aparcament disponible.
 8. La contractació de l’abonament FAF és de caràcter mensual i genera una bonificació sobre la tarifa màxima diària de l’aparcament. Conseqüentment, la cancel·lació anticipada de l’abonament tindrà efectes a partir del mes següent, sense tenir l’usuari cap dret a reemborsament.
 
 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 1. De conformitat amb el que estableix la normativa andorrana de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades recollides en per la contractació del/s Producte/s seran incorporades al sistema de tractament de la societat GAV,S.A.U. i entitats subscrites o adherides al servei amb la finalitat del compliment i execució de la relació contractual així com la seva gestió administrativa, comptable i fiscal, i la base legitimadora d’aquest tractament és la que preveu l’article 6.1.b) de Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.
 2. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte per complir amb una obligació legal.
 3. Les dades seran sempre tractades legítimament sota base d’aquest contracte.
 4. L’usuari, com a interessat, té la possibilitat d’exercir els següents drets, de manera gratuïta, sobre les seves dades personals facilitades a GAV,S.A.U. i entitats subscrites o adherides al servei: dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, a retirar el consentiment prestat i a dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació. Podrà fer-ho, enviant un correu electrònic a la nostra DPD – Berta Faura: protecciodades@grupheracles.com o per escrit a la societat/representant identificada en l’inici d’aquest contracte.